Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vivenda

Artikel 1 Algemene informatie

 1. Vivenda, gevestigd te Harderwijk.
 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 3. U of opdrachtgever: de partij voor wie de opdracht wordt verricht.
  Wij, wij of ons of opdrachtnemer: Vivenda.
  Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waar wij ons verbinden werkzaamheden te verrichten.
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van onze werknemers alsmede van al de door ons ingeschakelde derden c.q. hulppersonen. Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten enkel uitoefenen tegen opdrachtnemer en niet tegen bestuurders en werknemers van door ons ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en Totstandkoming van de opdracht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door u en ons ondertekende opdrachtbevestiging door ons retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door u aan ons verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 Uw verplichtingen

 1. U bent gehouden alle gegevens en bescheiden, welke wij nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. U bent verplicht ons op de hoogte te brengen van alle feiten en omstandigheden die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig kunnen zijn.
 3. U staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover u dit aan ons verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor uw rekening.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. Wij bepalen de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt en nemen daarbij de door u kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.
 2. Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan u in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien u hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 3. Wij houden voor de uitvoering van de opdracht een (elektronisch) werkdossier aan met daarin relevante opdrachtstukken. Het werkdossier blijft ons eigendom.

Artikel 5 Geheimhouding en data bescherming

 1. Wij zijn, tenzij wij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de wet en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking of voor zover u ons van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Wij zijn niet gerechtigd de informatie die aan ons door u ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval wij voor onszelf optreden in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal u de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van ons die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. U zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Wij zullen onze verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door ons ingeschakelde derden.
 5. Wij zijn gerechtigd tot het vermelden van uw naam en op hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan onze (potentiële) opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Wij behouden ons alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt in het kader van de uitvoering van uw opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeem-ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 7 Honorarium

 1. Ons honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Alle verschuldigde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd en die door ons aan u zullen worden doorbelast.
 4. Ons honorarium is exclusief onze onkosten en exclusief declaratie van door ons ingeschakelde derden.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die wij maken als gevolg van de niet-nakoming door u van uw betalingsverplichtingen, zijn voor uw rekening.
 3. Indien uw financiële positie of het betalingsgedrag naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd van u te verlangen, dat u onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm. Indien u nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen u aan ons uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 9 Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien u aantoont dat u het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar worden gemaakt.
 2. Klachten als in lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van uw reeds betaald honorarium.

Artikel 10 Leveringstermijn

 1. Als u een vooruitbetaling verschuldigd bent of voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is, niet door u wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan ons na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging

 1. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Indien de opdracht eindigt voordat die is voltooid, bent u het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die voor u zijn verricht.
 2. Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op een vergoeding van kosten die wij naar redelijkheid moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat u ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien u aantoont dat u schade heeft geleden door onze fouten die bij zorgvuldig handelen zouden zijn vermeden, zijn wij voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende (deel)opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- of gevolgschade.
 2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt –   voordoet,   die   tot   aansprakelijkheid   leidt,   is   iedere aansprakelijkheid van beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door ons gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of   anderszins   schade   aan   personen   of   zaken   wordt toegebracht, waarvoor wij aansprakelijkheid dragen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen,  waarop  de  door  ons  gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
 3. U vrijwaart ons voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van onze zijde, dan wel veroorzaakt is door onze opzet of grove schuld.

Artikel 13 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van u uit welken hoofde ook jegens ons in verband met het verrichten van werkzaamheden door ons in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 Strijdigheid / Voorrang

 1. In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke opdracht van overeenkomst kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.